noimnotajaysmom - Run History

View Personal Bests

DateGameLevelCategoryTimeRankVideo
2021-04-11Goldeneye 007 (XBLA)CradleAgent1:309th
2021-04-11Goldeneye 007 (XBLA)JungleAgent2:197th
2021-04-11Goldeneye 007 (XBLA)TrainAgent2:1410th
2021-04-11Goldeneye 007 (XBLA)DepotAgent0:3622nd
2021-04-10Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 1Agent0:1833rd
2021-04-09Goldeneye 007 (XBLA)RunwayAgent0:3237th
2021-04-09Goldeneye 007 (XBLA)DamAgent1:0847th
2021-03-06Goldeneye 007 (XBLA)StatueAgent3:068th
2021-02-20Goldeneye 007 (XBLA)Surface 1Agent1:2418th
2021-02-20Goldeneye 007 (XBLA)FacilityAgent1:1926th
DateGameLevelCategoryTimeRankVideo

This page generated 2023-02-04 10:24:31.