Perna64 - Run History

View Personal Bests

DateGameLevelCategoryTimeRankVideo
2021-12-31Goldeneye 007 (XBLA)RunwaySecret Agent0:221st
2021-12-31Goldeneye 007 (XBLA)ArchivesAgent0:141st
2021-05-30Goldeneye 007 (XBLA)Surface 1Secret Agent1:453rd
2021-05-30Goldeneye 007 (XBLA)Archives00 Agent0:521st
2021-05-30Goldeneye 007 (XBLA)ArchivesSecret Agent0:521st
2021-05-22Goldeneye 007 (XBLA)CavernsAgent1:0212th
2021-05-21Goldeneye 007 (XBLA)Statue00 Agent2:355th
2021-05-21Goldeneye 007 (XBLA)StatueSecret Agent2:374th
2021-05-21Goldeneye 007 (XBLA)StatueAgent2:396th
2021-05-21Goldeneye 007 (XBLA)Caverns00 Agent5:263rd
2021-05-19Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 200 Agent1:092nd
2021-05-18Goldeneye 007 (XBLA)Surface 200 Agent1:413rd
2021-05-18Goldeneye 007 (XBLA)ControlAgent4:023rd
2021-05-18Goldeneye 007 (XBLA)Train00 Agent1:412nd
2021-05-18Goldeneye 007 (XBLA)Aztec00 Agent1:362nd
2021-05-18Goldeneye 007 (XBLA)Surface 2Agent1:028th
2021-05-18Goldeneye 007 (XBLA)CavernsSecret Agent1:283rd
2021-05-18Goldeneye 007 (XBLA)ControlSecret Agent4:174th
2021-05-17Goldeneye 007 (XBLA)Egyptian00 Agent0:483rd
2021-05-17Goldeneye 007 (XBLA)EgyptianSecret Agent0:483rd
2021-05-17Goldeneye 007 (XBLA)DepotSecret Agent0:424th
2021-05-17Goldeneye 007 (XBLA)StreetsAgent1:129th
2021-05-17Goldeneye 007 (XBLA)Train00 Agent1:42
2021-05-17Goldeneye 007 (XBLA)TrainSecret Agent1:163rd
2021-05-17Goldeneye 007 (XBLA)DamAgent0:5218th
2021-05-17Goldeneye 007 (XBLA)EgyptianAgent0:474th
2021-05-17Goldeneye 007 (XBLA)Surface 1Agent1:028th
2021-05-16Goldeneye 007 (XBLA)TrainAgent0:474th
2021-05-16Goldeneye 007 (XBLA)StreetsSecret Agent1:544th
2021-05-15Goldeneye 007 (XBLA)Streets00 Agent1:543rd
DateGameLevelCategoryTimeRankVideo
2021-05-15Goldeneye 007 (XBLA)TrainAgent0:48
2021-05-15Goldeneye 007 (XBLA)Archives00 Agent0:53
2021-05-15Goldeneye 007 (XBLA)ArchivesSecret Agent0:53
2021-03-17Goldeneye 007 (XBLA)SiloAgent0:565th
2021-03-17Goldeneye 007 (XBLA)SiloAgent0:57-
2021-03-15Goldeneye 007 (XBLA)Control00 Agent4:234th
2021-03-15Goldeneye 007 (XBLA)Train00 Agent1:44
2021-03-15Goldeneye 007 (XBLA)TrainSecret Agent1:17
2021-03-15Goldeneye 007 (XBLA)ControlAgent4:09
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)TrainAgent0:49
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)ControlSecret Agent4:22
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)Train00 Agent1:47
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)TrainSecret Agent1:20
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)TrainAgent0:51-
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)Control00 Agent4:49
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)Cradle00 Agent2:08-
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)ControlSecret Agent4:43-
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)CradleSecret Agent1:405th
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)Surface 200 Agent1:57-
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)FrigateSecret Agent1:1510th
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)FrigateAgent0:3914th
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)Surface 100 Agent1:5811th
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)Surface 1Secret Agent1:57-
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)EgyptianAgent0:56-
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)Frigate00 Agent1:5011th
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)Surface 2Agent1:22-
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)Surface 2Secret Agent1:247th
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)CavernsAgent1:04-
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)Egyptian00 Agent1:01-
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)EgyptianSecret Agent1:00-
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 1Secret Agent0:2710th
DateGameLevelCategoryTimeRankVideo
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)Surface 1Agent1:04-
2021-03-14Goldeneye 007 (XBLA)DamAgent0:53-
2021-03-13Goldeneye 007 (XBLA)ControlAgent4:12
2021-03-13Goldeneye 007 (XBLA)Runway00 Agent0:418th
2021-03-13Goldeneye 007 (XBLA)Depot00 Agent0:558th
2021-03-13Goldeneye 007 (XBLA)CradleAgent0:459th
2021-03-13Goldeneye 007 (XBLA)Runway00 Agent0:42-
2021-03-12Goldeneye 007 (XBLA)Aztec00 Agent1:37
2021-03-12Goldeneye 007 (XBLA)AztecAgent1:242nd
2021-03-12Goldeneye 007 (XBLA)AztecSecret Agent1:292nd
2021-03-12Goldeneye 007 (XBLA)Aztec00 Agent1:39-
2021-03-12Goldeneye 007 (XBLA)AztecSecret Agent1:32-
2021-03-12Goldeneye 007 (XBLA)AztecAgent1:25-
2021-03-12Goldeneye 007 (XBLA)Cradle00 Agent1:284th
2021-03-12Goldeneye 007 (XBLA)AztecAgent1:33-
2021-03-12Goldeneye 007 (XBLA)FacilitySecret Agent0:534th
2021-03-12Goldeneye 007 (XBLA)Jungle00 Agent1:054th
2021-03-12Goldeneye 007 (XBLA)JungleSecret Agent1:004th
2021-03-12Goldeneye 007 (XBLA)JungleAgent0:579th
2021-03-11Goldeneye 007 (XBLA)Streets00 Agent1:55
2021-03-10Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 2Agent0:222nd
2021-03-10Goldeneye 007 (XBLA)Train00 Agent1:51
2021-03-10Goldeneye 007 (XBLA)TrainSecret Agent1:27
2021-03-09Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 200 Agent1:12
2021-03-09Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 2Agent0:24-
2021-03-09Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 2Secret Agent0:504th
2021-03-08Goldeneye 007 (XBLA)StreetsAgent1:13
2021-03-08Goldeneye 007 (XBLA)StreetsSecret Agent1:55
2021-03-08Goldeneye 007 (XBLA)Streets00 Agent1:56
2021-03-08Goldeneye 007 (XBLA)TrainAgent0:56
2021-03-08Goldeneye 007 (XBLA)Archives00 Agent0:54
DateGameLevelCategoryTimeRankVideo
2021-03-08Goldeneye 007 (XBLA)SiloSecret Agent1:042nd
2021-03-08Goldeneye 007 (XBLA)DepotSecret Agent0:43-
2021-03-08Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 2Secret Agent0:58
2021-03-07Goldeneye 007 (XBLA)StreetsSecret Agent1:56
2021-03-07Goldeneye 007 (XBLA)ArchivesSecret Agent0:54
2021-03-07Goldeneye 007 (XBLA)Silo00 Agent1:092nd
2021-03-07Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 100 Agent1:115th
2021-03-07Goldeneye 007 (XBLA)Facility00 Agent1:005th
2021-03-07Goldeneye 007 (XBLA)FacilitySecret Agent1:00
2021-03-07Goldeneye 007 (XBLA)FacilityAgent0:456th
2021-03-06Goldeneye 007 (XBLA)SiloAgent0:58
2021-03-06Goldeneye 007 (XBLA)Dam00 Agent1:506th
2021-03-06Goldeneye 007 (XBLA)RunwaySecret Agent0:23
2021-03-06Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 1Agent0:1313th
2021-03-06Goldeneye 007 (XBLA)RunwayAgent0:224th
2021-03-06Goldeneye 007 (XBLA)DepotAgent0:272nd
2021-03-06Goldeneye 007 (XBLA)ArchivesAgent0:15
2021-03-06Goldeneye 007 (XBLA)DamSecret Agent1:159th
2021-03-05Goldeneye 007 (XBLA)DamSecret Agent1:17
DateGameLevelCategoryTimeRankVideo

This page generated 2024-07-16 15:48:40.