goldeneyexbox - Run History

View Personal Bests

DateGameLevelCategoryTimeRankVideo
2021-04-08Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 100 Agent1:062nd
2021-03-31Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 100 Agent1:11
2021-03-25Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 100 Agent1:12
2021-03-24Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 200 Agent1:194th
2021-03-23Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 100 Agent1:13
2021-03-23Goldeneye 007 (XBLA)Depot00 Agent0:517th
2021-03-21Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 2Agent0:2712th
2021-03-21Goldeneye 007 (XBLA)RunwayAgent0:2532nd
2021-03-21Goldeneye 007 (XBLA)FrigateAgent0:3616th
2021-03-21Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 200 Agent1:25-
2021-03-21Goldeneye 007 (XBLA)SiloAgent1:1114th
2021-03-20Goldeneye 007 (XBLA)Surface 1Agent1:1314th
2021-03-20Goldeneye 007 (XBLA)FacilityAgent0:5313th
2021-03-19Goldeneye 007 (XBLA)Silo00 Agent1:195th
2021-03-19Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 2Secret Agent1:097th
2021-03-19Goldeneye 007 (XBLA)SiloSecret Agent1:128th
2021-03-19Goldeneye 007 (XBLA)DamAgent0:5216th
2021-03-03Goldeneye 007 (XBLA)SiloSecret Agent1:27
2021-03-01Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 1Agent0:136th
2021-03-01Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 2Secret Agent1:17
2021-03-01Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 200 Agent1:39
2021-02-25Goldeneye 007 (XBLA)Frigate00 Agent1:098th
2021-02-21Goldeneye 007 (XBLA)Silo00 Agent1:32
2021-02-19Goldeneye 007 (XBLA)Facility00 Agent0:587th
2021-02-13Goldeneye 007 (XBLA)Facility00 Agent1:01-
2021-02-11Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 100 Agent1:20-
2021-02-11Goldeneye 007 (XBLA)Facility00 Agent1:11
DateGameLevelCategoryTimeRankVideo

This page generated 2024-05-28 13:40:02.