bydey - Run History

View Personal Bests

DateGameLevelCategoryTimeRankVideo
2021-11-20Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 200 Agent1:468th
2021-11-07Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 2Agent0:2611th
2021-11-07Goldeneye 007 (XBLA)Surface 200 Agent1:595th
2021-11-07Goldeneye 007 (XBLA)Surface 2Secret Agent1:176th
2021-11-07Goldeneye 007 (XBLA)Surface 2Agent0:575th
2021-11-07Goldeneye 007 (XBLA)Frigate00 Agent1:148th
2021-11-07Goldeneye 007 (XBLA)FrigateSecret Agent1:119th
2021-11-03Goldeneye 007 (XBLA)FrigateAgent0:2910th
2021-11-02Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 100 Agent1:176th
2021-11-02Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 1Secret Agent0:29-
2021-10-21Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 1Secret Agent0:287th
2021-10-21Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 1Agent0:1423rd
2021-10-21Goldeneye 007 (XBLA)Surface 1Agent1:0712th
2021-10-21Goldeneye 007 (XBLA)Silo00 Agent2:5010th
2021-10-18Goldeneye 007 (XBLA)SiloSecret Agent1:1410th
2021-10-17Goldeneye 007 (XBLA)SiloAgent0:5910th
2021-10-17Goldeneye 007 (XBLA)Surface 100 Agent2:0612th
2021-10-14Goldeneye 007 (XBLA)Surface 1Secret Agent1:569th
2021-10-14Goldeneye 007 (XBLA)Runway00 Agent0:4110th
2021-10-14Goldeneye 007 (XBLA)RunwaySecret Agent0:239th
2021-10-14Goldeneye 007 (XBLA)RunwayAgent0:2322nd
2021-10-14Goldeneye 007 (XBLA)Facility00 Agent1:1011th
2021-10-14Goldeneye 007 (XBLA)FacilitySecret Agent1:049th
2021-10-14Goldeneye 007 (XBLA)FacilityAgent0:5615th
2021-10-12Goldeneye 007 (XBLA)Dam00 Agent2:1011th
2021-10-12Goldeneye 007 (XBLA)DamSecret Agent1:199th
2021-10-12Goldeneye 007 (XBLA)DamAgent0:5216th
DateGameLevelCategoryTimeRankVideo

This page generated 2023-06-08 05:26:21.