Naywyn - Run History

View Personal Bests

DateGameLevelCategoryTimeRankVideo
2021-09-18Goldeneye 007 (XBLA)Surface 2Agent0:544th
2021-09-14Goldeneye 007 (XBLA)SiloAgent0:532nd
2021-09-09Goldeneye 007 (XBLA)SiloAgent0:57-
2021-09-08Goldeneye 007 (XBLA)FacilityAgent0:423rd
2021-09-06Goldeneye 007 (XBLA)Surface 1Agent1:001st
2021-09-04Goldeneye 007 (XBLA)CradleAgent0:346th
2021-08-29Goldeneye 007 (XBLA)Surface 1Agent1:01-
2021-08-29Goldeneye 007 (XBLA)CavernsAgent0:591st
2021-08-29Goldeneye 007 (XBLA)CavernsAgent1:00-
2021-08-25Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 1Agent0:122nd
2021-08-24Goldeneye 007 (XBLA)ControlAgent4:085th
2021-08-11Goldeneye 007 (XBLA)JungleAgent0:556th
2021-08-11Goldeneye 007 (XBLA)TrainAgent0:528th
2021-08-11Goldeneye 007 (XBLA)FacilityAgent0:46-
2021-08-11Goldeneye 007 (XBLA)DepotAgent0:272nd
2021-08-10Goldeneye 007 (XBLA)StreetsAgent1:129th
2021-08-10Goldeneye 007 (XBLA)ArchivesAgent0:141st
2021-08-10Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 2Agent0:222nd
2021-08-09Goldeneye 007 (XBLA)ArchivesAgent0:15-
2021-08-09Goldeneye 007 (XBLA)StatueAgent2:244th
2021-08-08Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 2Agent0:23-
2021-08-08Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 2Agent0:24-
2021-08-08Goldeneye 007 (XBLA)DamAgent0:512nd
2021-08-07Goldeneye 007 (XBLA)Surface 2Agent0:55-
2021-08-07Goldeneye 007 (XBLA)RunwayAgent0:224th
2021-08-06Goldeneye 007 (XBLA)SiloAgent0:59-
2021-08-05Goldeneye 007 (XBLA)FrigateAgent0:257th
2021-08-05Goldeneye 007 (XBLA)Surface 1Agent1:02-
2021-08-05Goldeneye 007 (XBLA)Bunker 1Agent0:13-
2021-08-05Goldeneye 007 (XBLA)RunwayAgent0:23-
2021-08-04Goldeneye 007 (XBLA)FacilityAgent0:48-
2021-08-04Goldeneye 007 (XBLA)DamAgent0:52-
DateGameLevelCategoryTimeRankVideo

This page generated 2024-07-16 15:47:56.